oleje Klimowicz Neste
Informacje

Koncepcja nowego Pzp

Dodano: 27.06.2018

Urząd Zamówień Publicznych pracuje nad zmianą Prawa zamówień publicznych. Opracował „Koncepcję nowego Prawa zamówień publicznych”, którą poddał konsultacjom.

Każdy przedsiębiorca leśny, jako wykonawca, także może wnieść swoje uwagi.

 

 

Urząd Zamówień Publicznych organizuje w całej Polsce konferencje naukowe, w ramach których odbywają się konsultacje przygotowanej przez UZP koncepcji zmian w Pzp. Treść dokumentu „Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych” dostępna jest na stronach UZP (uzp.gov.pl) oraz po kliknięciu w link poniżej:

 

Przeczytaj: Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0029/36875/Koncepcja_nowego_prawa_zamowien_publicznych.pdf

 

 

Zgłoś uwagi!

 

Każdy zainteresowany może zgłosić swoje uwagi do tego dokumentu, poprez wypełnienie specjalnej ankiety. Ankieta dostępna jest na stronach uzp.gov.pl oraz po kliknięciu w link poniżej:

 

Ankieta:

http://ankieta.uzp.gov.pl/ankietadp/

 

 

Jakie zmiany?

 

Jakie zmiany w Pzp proponuje UZP?

Oto kilka wybranych propozycji z dokumentu „Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych”:

 

1) Nie będzie dopuszczalne, by wykonawca samodzielnie wykazujący spełnianie warunku na etapie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, na późniejszym etapie (uzupełnianie dokumentów) powołał się w tym względzie na potencjał podmiotu trzeciego.

 

2) Obniżenie granicznego progu stosowania ustawy Pzp, a tym samym progu stosowania procedury uproszczonej do 14 tys. EUR

 

3) Jednostronne kształtowanie postanowień umownych przez zamawiających ma niekorzystny wpływ na efektywność wydatkowania środków publicznych oraz konkurencyjność.

 

4) Określanie przez zamawiających restrykcyjnych i często nieproporcjonalnych do wartości przedmiotu zamówienia kar umownych może powodować, że w postępowaniu złożona zostanie mała liczba ofert lub wykonawcy uwzględnią w cenie ofert wysokość kar umownych, co powoduje wzrost ceny.

 

5) Podobnie jest w przypadku postanowień umownych, które przerzucają odpowiedzialność za większość ryzyk na wykonawców.

 

6) Zmiana zaistniałej sytuacji wymaga interwencji legislacyjnej w kierunku większego zrównoważenia pozycji stron kontraktu oraz bardziej partnerskiego traktowania wykonawców przez podmioty publiczne.

 

7) Dla wzmocnienia powyższej zasady oraz wyeliminowania wyżej opisanych zjawisk negatywnych, proponowane jest wprowadzenie ogólnej zasady kształtowania wzorców umów w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z którą postanowienia umowy powinny kształtować prawa i obowiązki stron zgodnie z zasadą proporcjonalności. Dzięki temu zamawiający otrzymają jasno wyrażoną dyrektywę, aby wzorce umowne kształtować w sposób proporcjonalny, a co za tym idzie nie przerzucać wszystkich ryzyk realizacji zamówienia na wykonawcę.

 

8) W sprawie zamówienia publicznego proponowane jest również wyraźne wskazanie w przepisach prawa możliwości zaskarżenia postanowień umownych niezgodnych z prawem lub zasadą proporcjonalności. Możliwość korzystania ze środków ochrony prawnej w tego typu sprawach bywa kwestionowana przez część orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, co uzasadnia konieczność jednoznacznego przesądzenia tej kwestii w nowej regulacji.

 

9) Zwiększenie roli dialogu między zamawiającym a wykonawcą. Do wzmocnienia partnerskiego podejścia stron do kształtowania wzorca umowy w sprawie zamówienia publicznego powinno przyczynić się również rozszerzenie stosowania trybów negocjacyjnych oraz wykorzystywania instytucji wstępnych konsultacji rynkowych.

 

10) Proponowane jest również określenie w przepisach dotyczących umów w sprawie zamówienia publicznego sposobu waloryzacji umów.

 

11) Proponuje się wskazanie wprost obowiązku współdziałania zamawiającego i wykonawcy w celu prawidłowej realizacji umowy.

 

12) Dodatkowe spotkania zamawiającego z wykonawcami po wyborze oferty najkorzystniejszej, przeprowadzanego na wniosek wykonawcy.

 

13) Alternatywnie spotkania na wniosek wykonawcy, którego oferta nie została wybrana, już po zawarciu umowy.

 

14) System certyfikacji polega na umożliwieniu wykonawcom weryfikacji ich potencjału podmiotowego oraz braku podstaw do wykluczenia przez instytucję certyfikującą. Dzięki temu w samym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potencjał podmiotowy wykonawcy odpowiada warunkom zamawiającego, wykonawca może przedłożyć na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia jedynie jeden dokument certyfikatu, zamiast całego szeregu dokumentów.

 

15) Proponowane jest rozważenie wprowadzenia systemu certyfikacji, który w wybranych dziedzinach (w pierwszym rzędzie w robotach budowlanych, w dalszej kolejności w usługach) kategoryzowałby zamówienia w zależności od ich rodzaju i wielkości, wskazując, jakie warunki musiałby spełniać dany podmiot, aby otrzymać certyfikat . Certyfikat mógłby otrzymać każdy przedsiębiorca, Nie wykluczałoby to uznawania certyfikatów równoważnych i środków dowodowych w przypadku innych wykonawców, którzy nie poddali się certyfikacji.

 

16) Odpowiedzialnym za stworzenie ww. systemu certyfikacji oraz późniejszą weryfikację podmiotową wykonawców oraz wydawanie certyfikatów ubiegania się o udzielenie zamówienia danej kategorii byłaby jednostka publiczna. Dzięki temu wydawanie certyfikatów byłoby bezpłatne dla wykonawców.

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE