lkt
Informacje

Propozycje LP dla przemysłu drzewnego

Dodano: 03.04.2020

Lasy Państwowe w komunikacie opisały swoje propozycje na skierowane w połowie marca postulaty przemysłu drzewnego. Zulowcy nadal czekają na odpowiedź.

 

 

Oto treść komunikatu:

 

Komunikat Dyrektora Generalnego LP

 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe funkcjonuje jako przedsiębiorca i współpracuje z przedsiębiorcami - zakładami usług leśnych i odbiorcami drewna. Wspólnie z Państwem, naszymi partnerami, tworzymy i ponosimy odpowiedzialność za bardzo ważny dla polskiej gospodarki sektor leśno-drzewny. Nie ma wątpliwości, że z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zarówno jako obywatele, jaki i przedsiębiorcy, znaleźliśmy się w sytuacji, która dla wielu jest najpoważniejszym kryzysem, jakiego doświadczyli dotąd w swoim życiu. "Globalna wioska", która w różnych wymiarach przynosiła wszystkim wiele korzyści, tym razem okazała się katalizatorem ogromnego zagrożenia. Podobnie jak inni, stawiając co dzień czoła wyzwaniu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego naszym pracownikom oraz organizacji, dostrzegamy, że kluczową obecnie sprawą dla przetrwania i zachowania zdolności do działania, gdy rynek wróci do normy, jest zapewnienie płynności finansowej. Dlatego Lasy Państwowe intensywnie pracują nad nowymi rozwiązaniami, a część już wdrożyły.

 

Pragniemy zapewnić, że wszystkie postulaty przemysłu drzewnego kierowane zarówno do PGL LP, jak i resortów odpowiedzialnych za gospodarkę oraz ochronę zasobów naturalnych, są wnikliwie analizowane, a wprowadzone już i planowane działania zmierzają do wypracowania dla branży leśno-drzewnej pakietu rozwiązań łagodzącego w możliwym stopniu skutki tego kryzysu. Lasy Państwowe działają w określonych, ustawowych ramach prawnych i spoczywają na nich szczególne obowiązki w zakresie prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, realizowanej z własnych przychodów. Pomimo tego jesteśmy otwarci na wszelkie możliwe prawnie rozwiązania, które mogą okazać się skuteczne w stabilizowaniu rynku i jak najszybszym przywróceniu aktywności gospodarczej.

 

Jak informowaliśmy wcześniej, mieliśmy nadzieję, że prace legislacyjne nad rządową "Tarczą antykryzysową" przyniosą zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, dzięki którym będziemy mogli zrealizować Państwa postulaty, w szczególności:

 

  1. odstąpić od naliczania ustawowych odsetek w wysokości 4,5 proc. za okres od 31 dnia, liczonego od dnia wydania drewna i doręczenia faktury do dnia terminu płatności dla LP. Przypominamy, że Lasy Państwowe wydłużyły już maksymalny termin płatności do 90 dni, mimo że ustawowy maksymalny termin płatności wynosi 60 dni;
  2. odstąpić od naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 11,5 proc.;
  3. odstąpić od naliczania rekompensat w wysokości 40/70/100 euro za koszty dochodzenia należności wynikające z opóźnienia w zapłacie faktury.

 

W związku z informacjami o tworzeniu kolejnej "Tarczy antykryzysowej", mającej wprowadzić dalsze ułatwienia dla przedsiębiorców, apelujemy do Państwa o dalsze zgłaszanie tych propozycji w procesie legislacyjnym. Ze strony LP takie postulaty również zostały przekazane administracji rządowej. PGL LP w trybie natychmiastowym dostosuje się do rozwiązań ustawowych, które zostaną przyjęte przez Parlament RP i podpisane przez Prezydenta RP.

 

Niezależnie od tego, Lasy Państwowe w ramach istniejących możliwości już wdrożyły lub planują następujące działania:

 

  1. Wyraziliśmy zgodę na zmiany harmonogramów odbioru drewna, polegające na przesunięciu mas drewna do odbioru na późniejsze terminy. Zważywszy na trudny dziś do przewidzenia rozwój sytuacji w II kwartale br., LP dopuszczają przesunięcia terminów odbioru drewna w taki sposób, aby umowy sprzedaży z PL-D zostały zrealizowane w całości do końca 2020 r., a umowy z e-drewna systemowego do końca I półrocza, z kroczącymi terminami wydłużenia w obu przypadkach. Wymóg realizacji wykonania 80 proc. umowy przez końcem przedostatniego miesiąca jej obowiązywania zostanie skorygowany w trakcie realizacji umów.
  2. Korekty harmonogramów nie będą powodowały obowiązku zapłaty kar umownych, pod warunkiem wykonania skorygowanego harmonogramu. Jednocześnie w przypadku zawieszenia odbioru drewna przypadającego w harmonogramach na II kwartał br. (wszyscy liczymy, że sytuacja kryzysowa w tej skali nie potrwa dłużej), zaprzestajemy naliczania kar umownych za ten okres. Nie będzie on również brany pod uwagę przy rozliczaniu kar umownych na koniec obowiązywania umowy. Przedsiębiorcy, którzy potrzebują dokonać w tym zakresie korekt, powinni kontaktować się w celu uzgodnienia treści zmian w harmonogramach bezpośrednio z jednostkami organizacyjnymi LP wykonującymi poszczególne umowy sprzedaży drewna.
  3. Wprowadzimy korekty do obowiązującego obecnie naliczania kar umownych za niezrealizowanie umów. Kary umowne zostaną znacząco obniżone.
  4. W oparciu o wnikliwe analizy i opinie prawne, przewidujemy w najbliższych dniach regulację cen odzwierciedlającą aktualną sytuacje rynkową. Będzie to wiązało się z wprowadzeniem mechanizmu rynkowego na czas oznaczony. Przypominamy przy tej okazji, że już 31 marca br. regionalne dyrekcje LP otrzymały wytyczne dotyczące możliwości dalszych korekt w ustaleniu cen otwarcia na aukcjach e-drewno w odniesieniu do tzw. drewna trudno zbywalnego w GHG S2A i S2A OP .
  5. Rozważymy bardziej elastyczne podejście do form zabezpieczeń należności z tytułu sprzedaży drewna, które powinny uwzględnić interes Skarbu Państwa.

 

Ponadto informujemy, że 1 kwietnia br. LP uruchomiły Panel Kontrahenta, nowe narzędzie biznesowe umożliwiające przedsiębiorcom śledzenie procesów związanych z obrotem drewnem. Dane udostępniane w Panelu pochodzą wprost z Systemu Informatycznego Lasów Państwowych, a widoczność takich kategorii tematycznych, jak faktury czy limit kupiecki, jest zapewniona online. Panel Kontrahenta ułatwia także analizowanie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców na zakup drewna, przedstawia bieżące dane dotyczące realizacji umów oraz umożliwia nadzorowanie wywozu drewna poprzez udostępnienie informacji o wystawionych kwitach wywozowych. Jest narzędziem do wykorzystania przez każdą firmę, niezależnie od jej wielkości. Udostępniony jest bezpłatnie po złożeniu wniosku w nadleśnictwie macierzystym. Bardziej wymagający przedsiębiorcy mogą pobierać dane do swoich systemów informatycznych. Panel Kontrahenta dostępny jest w Internecie pod adresem https://kontrahent.lasy.gov.pl

 

W najbliższych dniach zostaną wydane stosowne decyzje dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

 

Dyrektor Generalny

Lasów Państwowych

dr inż. Andrzej Konieczny

 

Link do skanu dokumentu: http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/komunikat_z_dnia_01.04.2020.pdf

 

 

Warto zaznaczyć, że drzewiarze spotkali się z jakąkolwiek reakcją LP i odpowiedziami na ich pisma i postulaty. Pisma skierowane do leśników przez Polski Związek Pracodawców Leśnych nadal pozostają bez odpowiedzi.

 

Pismo z postulatami zulowców: http://pzpl.org.pl/co-robimy/62-kryzys-postulaty-pzpl-do-lp

Pismo do Minister Rozwoju, Jadwigi Emilewicz: http://pzpl.org.pl/co-robimy/63-list-do-minister-emilewicz

 

 

 

Więcej informacji dotyczących wpływu koronawirusa na branżę leśną znajdziesz w serwisie specjalnym - klikając w poniższy link:

KORONAWIRUS W LESIE - SERWIS SPECJALNY

http://firmylesne.pl/lista/informacje/pokaz/koronawirus_w_lesie_-_serwis_specjalny,4341

 

 

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE