nokian
Lasy Państwowe

Nowe dobre praktyki w gospodarce leśnej

Dodano: 28.12.2017

1 stycznia 2018 roku wejdą w życie nowe wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Ekolodzy są oburzeni.

Dokument, który reguluje ww. praktyki to rozporządznie ministra środowiska z dnia 18 grudnia br.

 

Rozporządzenie to zawiera m.in. takie zapisy jak:

 

- przed przystąpieniem do prac z zakresu gospodarki leśnej tymczasowo oznakowuje się stanowiska, na których gatunki chronione występują, miejsca istotne dla gatunków chronionych, które należy zachować, lub w inny sposób zapewnia się znajomość tych stanowisk i miejsc przez wykonawcę prac;

 

- na brzegach zbiorników wodnych i cieków, w odległości 10 metrów od linii brzegowej, należy pozostawiać: zwalone pnie drzew, podszyt, duże kamienie w celu ułatwienia zwierzętom dostępu do wody oraz migracji zwierząt;

 

- drzewa dziuplaste pozostawia się do ich naturalnego rozpadu;

 

- martwe drzewa pozostawia się w celu zapewnienia ciągłości występowania martwego drewna, przy czym jego ilość nie może w szczególności stwarzać zagrożenia pożarowego lub ryzyka wystąpienia szkodliwych czynników biotycznych;

 

- koryt cieków nie wykorzystuje się do zrywki drewna;

 

- w drzewostanach dojrzałych do odnowienia, użytkowanych cięciami zupełnymi o powierzchni powyżej 1 ha, pozostawia się kępy starodrzewia do naturalnego obumarcia, zajmujące nie więcej niż 5% powierzchni zrębu;

 

- nie stosuje się cięć zupełnych bezpośrednio przy źródłach, rzekach, jeziorach, torfowiskach i źródliskach, a także w miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego; w miejscach tych zaleca się pozostawianie naturalnych stref ekotonowych lub ich tworzenie, w szczególności poprzez sadzenie krzewów, w razie ich braku, oraz ich pielęgnowanie;

 

- wszędzie tam, gdzie wymagają tego środki techniczne planowane do zastosowania przy pracach pielęgnacyjnych, a także pozyskaniu i zrywce drewna, w drzewostanach wyznacza się szlaki operacyjne w postaci pasów powierzchni leśnej pozbawionej drzew i krzewów, których szerokość i rozmieszczenie umożliwiają prowadzenie prac z zakresu pielęgnowania lasu, pozyskania i zrywki drewna;

 

Fundacja Dzika Polska tak skomentowała na portalu społecznościowym nowe rozporządzenie: "Rozporządzenie wyłącza gospodarkę leśną z przepisów o ochronie przyrody. Jego stosowanie będzie legalizowało niszczenie chronionych siedlisk i gatunków. Akt prawny nie jest zgodny z dyrektywami UE. Niemal wszystkie uwagi wniesione przez Fundację i inne organizacje w trakcie konsultacji praktyk zostały zignorowane. Kilka pozytywnych zapisów mówi o zachowaniu drzew dziuplastych oraz niewykorzystywaniu cieków do zrywki. Jednak niekorzystne dla lasów zapisy przeważają: wyszukiwanie gatunków może się odbywać niezgodnie z zatwierdzoną metodyką, nie doprecyzowano kto może to wykonywać, nie przewidziano wdrożenia ochrony stwierdzonych gatunków zgodnie z rozporzadzeniami - np wdrożenia ochrony strefowej, ograniczono powierzchnię biogrup na zrębach, zignorowano ochronę siedlisk przyrodniczych."

 

Całe rozporządzenie dostępne tutaj:

Rozporządzenie MŚ z dnia 18.12.2017r.

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE