FPK JG
Lasy Państwowe

Trwają prace nad zmianą ustawy o lasach

Dodano: 09.05.2022

Senat RP pracuje nad projektem zmian w ustawie o lasach; możliwość zaskarżania zatwierdzenia planu urządzenia lasu.

 

 

Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu wniosła o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach. Głównym celem działań jest umożliwienie organizacjom ekologicznym prowadzącym działalność w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody wnoszenia skarg odnośnie planów urządzenia lasu.

 


W ten sposób będzie możliwe usunięcie sprzeczności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej. UE zarzucała wcześniej brak możliwości skarżenia planu urządzenia lasu do sądu, co jest niezgodne z postanowieniami Konwencji sporządzonej w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

 


25 stycznia skierowano projekt do ekspertyzy przez Komisję Ustawodawczą, Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu oraz Komisję Środowiska, a także przekazano do opiniowania przez instytucje i organizacje oraz do konsultacji społecznych. Na temat projektu pozytywnie wypowiedziały się organizacje: Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i Greenpeace Polska.

 


Krajowa Rada Sądownictwa nie przekazały uwag.

 


Związek Leśników Polskich oraz Stowarzyszenie Leśników i Właścicieli Lasów zaznaczyły, że projekt zmian nadaje organizacjom ekologicznym uprawnienia przekraczające uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa i nie obwarowano tych uprawnień żadną odpowiedzialnością za szkody, co mogłoby się okazać poważnym problemem dla PGL LP i przemysłu drzewnego. Jednocześnie w opiniach zaznaczono, że udział społeczeństwa jest uwzględniony w procesie tworzenia planów urządzenia lasu w szeregu sposobów.

 


Związek Powiatów Polskich przedstawił uwagi do propozycji zmian, postulując ograniczenie możliwości organizacji ekologicznych do zaskarżania planów, o których mowa w art. 22 ust. 1, oraz wprowadzenie ograniczenia czasowego w art. 2.

 


Poważne błędy i niewłaściwe sformułowanie zmian w przepisach zauważył Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ "Solidarność" (brak wymienionej gospodarki leśnej w spisie przedsięwzięć zawartych w załączniku I Konwencji z Arhaus). DGLP negatywnie ocenił projekt w zakresie treści normatywnej i uzasadnienia, w szczególności zwracając uwagę na art. 2 projektu, pozwalający w terminie 30 dni zaskarżyć do sądu administracyjnego wszelkie plany urządzenia lasu i uproszczone plany urządzenia lasu. Zdaniem przedstawicieli Dyrekcji, możliwość swobodnego zaskarżenia niemal 430 planów i jeszcze większej liczby uproszczonych planów jednocześnie może doprowadzić do paraliżu sądownictwa administracyjnego i zablokowania sektora leśno - drzewnego.

 


Negatywna opinia została również wydana przez Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Edwarda Siarkę.

 


Dodatkową propozycję zmiany zaproponował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych zwróciło uwagę, że: "Treść proponowanej regulacji zawartej w art. 22 ust. 7 ustawy o lasach ogranicza ponadto dostęp do wymiaru sprawiedliwości podmiotom, o których mowa w art. 9 ust. 3 w zw. z art. 2 ust. 5 Konwencji z Aarhus. Znacznie szerszą regulację, uwzględniającą postanowienia Konwencji, przewiduje w tym zakresie art. 50 § 1 p.p.s.a. Na podstawie tego przepisu skargę do sądu na zatwierdzenie planu urządzenia lasu może wnieść każda osoba mająca w tym interes prawny.

Z tych względów należy zaproponować, aby treść art. 22 ust. 7 ustawy o lasach stanowiła, że uprawnienie do wniesienia skargi na czynności przewidziane w art. 22 ust. 1 i 2, poza podmiotami wskazanymi w art. 50 § 1 p.p.s.a., przysługuje także organizacji ekologicznej, powołującej się na swoje cele statutowe, jeżeli prowadzi ona działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody przez minimum dwanaście miesięcy przed dniem wniesienia skargi".

 


Trzy nadesłane opinie ze strony społeczeństwa były negatywne w stosunku do proponowanych zmian. Głównym argumentem była możliwość do doprowadzenia do paraliżu polskiej gospodarki leśnej.

 


24 marca tego roku uchwałę skierowano do Sejmu. Projekt zmian oraz wszystkie nadesłane opinie można przeczytać na stronie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE