WBleasing
Przetargi w LP

Odpowiedź rządu na petycję PZPL i SPL

Dodano: 26.04.2022

PZPL i SPL otrzymały odpowiedź ze strony rządu na petycję z 24 stycznia tego roku.

 

 


Minister Klimatu i Środowiska wystosował do przedstawicieli organizacji wspierających rynek wykonawców prac leśnych odpowiedź na pismo w sprawie trudnej sytuacji ekonomicznej. Na temat petycji branży leśnej pisaliśmy wcześniej i całą jej treść można przeczytać tutaj.

 

 

W odpowiedzi ministerstwa znajdziemy powtarzane od dłuższego czasu frazesy na temat zwiększenia puli pieniędzy przeznaczonych na usługi leśne o 300 milionów złotych w porównaniu do roku poprzedniego czy o "szeregu działań mających na celu poprawę funkcjonowania rynku usług leśnych, które są wynikiem zarówno postulatów zgłaszanych przez przedstawicieli usługodawców, jak i inicjatywami Lasów Państwowych".

 

 

W dokumencie wypunktowano również wiele działań podjętych przez LP na wniosek PZPL czy SPL, mających na celu poprawę współpracy z zulami. Całość odpowiedzi można przeczytać tutaj.

 

 

W szczególności godne uwagi zapisy dotyczą działań LP związanych z postulatami wymienionymi w petycji. "Mając na uwadze postulat dotyczący „kontroli przez organy państwowe w ramach nadzoru nad mieniem Skarbu Państwa dotychczasowej działalności jednostek Lasów Państwowych w zakresie metodyki oraz prawidłowej wyceny prac leśnych będących przedmiotem kilkumiliardowych zamówień publicznych, pod kątem rzetelności sporządzonych wycen, zapewnienia uczciwych warunków konkurencji i prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem”" - czytamy w odpowiedzi ministerstwa - "uprzejmie informuję, że Minister Klimatu i Środowiska zna przedmiotową problematykę. Pozostaje w tym zakresie w stałym kontakcie z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych, który podejmuje szereg możliwych działań mających na celu wyjaśnienie tej tematyki i związanych z nią problemów, w porozumieniu z przedstawicielami Przedsiębiorców Leśnych. Spotkania i rozmowy odbywają się na wszystkich poziomach organizacyjnych. Należy podkreślić, że Lasy Państwowe analizują i oceniają propozycje i postulaty przedsiębiorców leśnych, pod kątem ich zasadności i efektywności dla gospodarki leśnej. Rezultatem wszelkich dotychczasowych spotkań i analiz jest m. in. wcześniej wspomniane Zarządzenie nr 27, które wprowadziło do stosowania nowy katalog dla prac wykonywanych w zagospodarowaniu lasu. Dodatkowo należy jeszcze raz przypomnieć, że Lasy Państwowe zobowiązane są do działań zgodnych z przepisami Prawa zamówień publicznych".

 

 

A także:

 


"W roku bieżącym, po serii powtórzonych postępowań o zamówienia publiczne wyłoniono wykonawców ok. 90% usług leśnych. Po analizie poszczególnych przypadków, tam gdzie było to uzasadnione, zamawiający przyjmowali oferty przewyższające wartość pierwotnie oszacowaną. Jak wspomniano powyżej łącznie w skali Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na chwilę obecną suma przekroczeń to ok. 300 mln, co zostanie uwzględnione w planie zasadniczym".

 

 

Oraz:

 

 

"Odpowiadając na sygnały płynące od wykonawców Lasy Państwowe rozważają aneksowanie zawartych już umów, celem częściowego zniwelowania problemu gwałtownie rosnących cen wpływających na koszt wykonania zakontraktowanych usług. Lasy Państwowe to rozważni zamawiający, z jednej strony dbają o dyscyplinę wydatkowanych środków (majątek Skarbu Państwa), a z drugiej możliwie elastycznie reagują na realne potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli rynku usług leśnych".

 

 

Co ciekawe, po wymienieniu wszystkich możliwych zmian, porozumień i działań specjalistycznych komisji odpowiedź rządu przechodzi do interesującego spostrzeżenia: "Kalkulacja kosztów usług leśnych w prowizorium planu finansowo-gospodarczego służy tylko i wyłącznie określeniu szacunkowej wartości zamówienia na te usługi. Dopiero wyniki postępowań przetargowych pokazują, jaka jest rynkowa wartość tych usług, po uwzględnieniu wszystkich czynników mogących mieć na nie wpływ w danym miejscu i czasie, i czy w stosunku do szacunkowej wartości zamówienia wystąpią oszczędności poprzetargowe, czy też wartość złożonych ofert przekroczy środki finansowe zarezerwowane w prowizorium planu. Rolą zamawiających jest bieżące monitorowanie sytuacji w ramach kolejnych postępowań przetargowych i po wnikliwych analizach, w uzasadnionych przypadkach, także wybór/akceptacja ofert przekraczających wartość jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia określoną w kosztorysach (prowizorium planu)".

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE