husqvarna luty 2023

 

REGULAMIN Forest SHOW

 1. Targi „Forest SHOW” organizowane są przez Wydawnictwo Lasmedia Sp. z o.o. z siedzibą: Błonie, ul. Kopernika 25, 05-870 Błonie, NIP 118-207-39-84.

2. Do podporządkowania się zapisom niniejszego regulaminu są zobowiązani wszyscy przebywający na terenie wydarzenia, pod rygorem wyproszenia z terenu wydarzenia.

3. Informacje o ww. wydarzeniu emitowane są w środkach masowego przekazu.

4. Konkursy odbywające się w trakcie wydarzenia mają charakter sportowej rywalizacji.

5. Wszystkie osoby na terenie, gdzie organizowana jest impreza, wraz z elementami jej towarzyszącymi, przebywają tam na własną odpowiedzialność.

6. Korzystanie z terenu, na którym organizowane jest wydarzenie, w czasie trwania wydarzenia odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą organizatora.

7. Wejście na teren, gdzie prezentowane są maszyny w ruchu, może odbyć się tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie organizatora lub obsługi, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

8. Osoby korzystające z możliwości testowania maszyn oraz przebywające na terenie pól pokazowych, konkursowych bądź testowych, muszą posiadać określony przez organizatora identyfikator.

9. Pola testowe, konkursowe i pokazowe nie są powierzchnią wystawową.

10. Maszyny znajdujące się na powierzchni wystawowej nie mogą być uruchamiane. Uruchamianie maszyn możliwe jest tylko i wyłącznie w miejscach wskazanych przez organizatora, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

11. Odpowiedzialność za maszyny na terenie wydarzenia ponosi wystawca.

12. Każdy z wystawców organizujących na swoim polu pokazowym lub testowym pokazy lub testy maszyn powinien wyznaczyć dodatkową osobę z firmy, odpowiedzialną za maszyny i bezpieczeństwo osób przebywających na polu testowym lub pokazowym.

13. Obsługa maszyn musi odbywać się zgodnie z zasadami BHP oraz ogólnie przyjętymi normami.

14. Osoby niepełnoletnie muszą przebywać na terenie całej imprezy pod opieką osoby dorosłej. W przypadku szkód wyrządzonych przez osoby niepełnoletnie lub inną formę niezgodnego z regulaminem zachowania, odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.

 

15. Na terenie wydarzenia zabrania się:
a) obsługi maszyn bez posiadania odpowiednich kwalifikacji i umiejętności, po spożyciu alkoholu lub podobnie działających środków odurzających, bądź leków wpływających na psychikę,

b) jazdy i obsługi maszyny poza wyznaczonym terenem,

c) stwarzania zagrożenia i nieprawidłowego zachowania wobec innych osób korzystających z terenu imprezy,

d) wjazdu bez zgody organizatora na teren imprezy pojazdami mechanicznymi,

e) biwakowania, rozpalania ognisk, grillowania oraz spożywania alkoholu poza miejscami wyznaczonymi przez organizatora,

f) pozostawiania na obszarze, na którym odbywa się impreza oraz w jej najbliższym sąsiedztwie, jakichkolwiek odpadów (śmieci), poza wyznaczonymi w tym celu pojemnikami,

g) zachowania, które jest ogólnie uznane za obraźliwe,

h) celowego działania na szkodę osób trzecich, niszczenia obiektów lub ich wyposażenia.

 

16. Wszyscy przebywający na terenie wydarzenia zobowiązani są do natychmiastowego podporządkowania się osobom upoważnionym przez organizatora do nadzoru oraz stosowania się do ich zaleceń.

17. Za szkody powstałe podczas przebywania na terenie imprezy odpowiedzialność ponoszą osoby, które je spowodowały.

18. Zabronione jest prowadzenie na terenie wydarzenia jakichkolwiek działań komercyjnych, agitacji czy zbiórek nieuzgodnionych z organizatorem.

19. Na wydarzeniu obowiązuje zakaz wnoszenia i używania broni, amunicji i materiałów pirotechnicznych oraz szkodliwych substancji chemicznych, a także ognia, alkoholu, uszkadzania mienia oraz stwarzania innego niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia osób.

20. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego

21. Przebywanie na terenie wydarzenia jest możliwe tylko pod warunkiem wypełnienia procedur bezpieczeństwa obejmujących m.in.:

a)    obowiązek rejestracji, w tym wypełnienia deklaracji epidemiologicznej zawierającej informacje, że wypełniający deklarację, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,

b)    obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej,

c)    obowiązek zachowania odpowiedniego dystansu społecznego,

d)    zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury w momencie wejścia/wjazdu na wydarzenie

e)    nakaz zasłaniania ust i nosa poprzez noszenie maseczek oraz nakaz noszenia rękawiczek – o ile jest to aktualnie wymagane,

f)     dezynfekcję dłoni w momencie wejścia/wyjścia na wydarzenie, a także możliwie często na terenie wydarzenia, korzystając z ogólnodostępnych płynów do dezynfekcji,

g)    korzystania z dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej,

h)    nakaz zachowaniu bezpiecznego, aktualnie obowiązującego dystansu pomiędzy osobami przebywającymi na wydarzeniu, w szczególności w kolejce do wejścia, na stoiskach, w przestrzeniach gastronomicznych, toaletach,

i)     nakaz stosowania się do procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia, mogących obejmować obowiązek podania danych osób, z którymi osoba z podejrzeniem zakażenia miała kontakt, wskazania przestrzeni, w której przebywała czy obowiązek przebywania w odizolowanym miejscu,

j)     nakaz stosowania się do komunikatów wygłaszanych podczas wydarzenia, dotyczących procedur bezpieczeństwa.

 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia wejścia na wydarzenie w sytuacji np. groźby przepełnienia miejsca wydarzenia w razie bardzo dużej liczy uczestników wydarzenia.

23. Organizator zaleca nie rozdawanie „z ręki” ulotek reklamowych i podobnych materiałów podczas wydarzenia. Materiały powinny być wyłożone na stoiskach w stojakach, na stołach itp., a w miarę możliwości dostępne w wersji online).

24. W strefie cateringowej obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu, sugerowana jest płatność w formie elektronicznej i zajmowanie miejsc siedzących z zachowaniem bezpiecznej odległości (w tym z unikaniem siadania vis a vis).

25. Weryfikacja dokumentów wstępu będzie prowadzona w miarę możliwości w sposób bezdotykowy.

26. Organizator zapewnia punkt sprzedaży jednorazowych maseczek oraz umieszcza w stosownych miejscach instrukcje mycia rak, dezynfekcji rąk, noszenia maseczek i rękawiczek oraz przypomnienia o zachowaniu dystansu społecznego.

27. Organizator zapewnia obecność zespołu medycznego oraz odpowiednie odosobnione miejsce dla ewentualnej osoby z podejrzeniem zarażenia.

28. W przypadku wystąpienia na terenie wydarzenia podejrzenia zakażenia koronawirusem osoba podejrzana zostaje niezwłocznie odizolowana w wyznaczonym miejscu i przekazana zespołowi medycznemu.

29. Organizator lub jego podwykonawcy dokonują częstej dezynfekcji stref wspólnych (punkty gastronomiczne, obiekty sanitarne), a zwłaszcza powierzchni dotykowych (np. blaty).

30. Organizator zapewnia środki ochrony osobistej dla swoich pracowników: maseczki, rękawice jednorazowe i preparaty do dezynfekcji rąk.

31. Organizator wyodrębnia osobne korytarze komunikacyjne dla osób wchodzących na i wychodzących z terenu wydarzenia, w celu zminimalizowania bliskiego kontaktu między nimi.

32. Organizator wydziela strefę kolejki do wejścia i do strefy cateringu.

33.  Organizator i jego podwykonawcy przygotują strefę gastronomiczną w taki sposób, by zachować zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego.

34. Organizator wdraża system liczenia osób w celu weryfikacji liczby osób przebywających jednocześnie na wydarzeniu.

35. Organizator rekomenduje wystawcom taką zabudowę stoisk, by w maksymalny możliwy sposób zapewnić na ich terenie bezpieczeństwo epidemiologiczne.

36.  Wystawcy zobowiązani są do zapewnienia na stoiskach stosownych środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących dla swoich pracowników.

37. Organizator poinstruował pracowników, że w przypadku narażenia się na zakażenie SARS-CoV-2 poza miejscem pracy powinni niezwłocznie wstrzymać się od pracy.

38.  Organizator wprowadził procedurę przeprowadzania i dokumentowania wywiadu epidemiologicznego wśród pracowników, w szczególności o braku występowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

39. Spotkania i narady wewnętrzne organizatora są przeprowadzane na terenie otwartym.

40. Organizator dopuszcza do pracy jedynie pracowników po przeprowadzonej kontroli temperatury ciała, za ich zgodą.

41. Organizator przeszkoli pracowników w zakresie zasad reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa podczas wydarzenia.

42. Organizator zapewnia przechowywanie śmieci i odpadów w pojemnikach zamkniętych, regularnie opróżnianych.

43. Organizator zapewnia wyposażenie wszystkich toalet w płynne mydło i jednorazowe ręczniki papierowe, a także w płyn dezynfekujący. Organizator zapewnia regularną kontrolę stanu asortymentu w toaletach oraz stanu toalet.

44. Organizator zapewnia komunikowanie przez mikrofon informacji i przypomnień o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na wydarzeniu.

45. Organizator zapewnia zamieszczenie w widocznym miejscu numeru alarmowego telefonu, dostępnego w czasie wydarzenia.

46. Organizator zaleca, aby od udziału w wydarzeniu powstrzymały się osoby powyżej 70 roku życia i posiadające choroby przewlekłe.

 

 

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE