FPK JG

Rejestracja konta


Dane podstawowe
Hasło
Warunki i akcpetacja

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Lasmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Błoniu (05-870) przy ul. Poniatowskiego 2/13. Podane przez Panią / Pana dane przetwarzane będą w celu zamieszczenia i / lub przeglądania ogłoszeń. Więcej informacji na temat charakteru i sposobu przetwarzania danych osobowych dostępne jest pod adresem http://firmylesne.pl/pokaz/obowiazek.


Regulamin serwisu firmylesne.pl

Wersja z dnia 27. kwietnia 2014 roku (obowiązuje od dnia 27. kwietnia 2014 roku)

§ 1 Definicje

 1. Jeżeli z postanowień niniejszego regulaminu nie wynika inaczej, następujące hasła oznaczają:
  1. Serwis lub Portal Firmy leśne – publiczny serwis internetowy o nazwie „Firmy leśne” działający na stronie internetowej pod domeną www.firmylesne.pl;
  2. Administrator Serwisu – Firmy leśne
  3. Regulamin – regulamin korzystania z Serwisu;
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z dostępu do Publikacji umieszczonych w Serwisie po zalogowaniu się do Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
  5. Login – adres konta poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika;
  6. Hasło Dostępu – ciąg liter lub liter i cyfr podawanych przez Użytkownika w procedurze logowania wykorzystywany do identyfikacji Użytkownika w Serwisie;
  7. Rejestracja – procedura logowania się do Serwisu polegająca na podaniu przez Użytkownika wskazanych na formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia obowiązkowych danych osobowych, hasła oraz adresu e-mail, zaakceptowaniu przez Użytkownika Regulaminu przez zaznaczenie właściwego pola w tracie procedury logowania oraz wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Serwisu;
  8. Właściciel Publikacji – osoba fizyczna lub osoba prawna, której przysługują majątkowe prawa autorskie do Publikacji;
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu firmylesne.pl, w tym w szczególności zasady nabywania i korzystania przez Użytkowników z dostępu do Publikacji umieszczonych w Serwisie, tryb postępowania reklamacyjnego, zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu oraz procedurę zmiany postanowień Regulaminu.

§ 2 Serwis

 1. Serwis stanowi przedmiot własności intelektualnej Administratora Serwisu.
 2. Serwis jest prowadzony przez Administratora Serwisu. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia lub wyłączenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzenia niezbędnych i uzasadnionych konserwacji technicznych Serwisu. Administrator Serwisu dochowa należytej staranności, aby konserwacje techniczne w jak najmniejszym stopniu wpływały na funkcjonowanie Serwisu.
 3. Dostęp do Publikacji umieszczonych w Serwisie następuje bezpośrednio ze strony internetowej Serwisu lub po przekierowaniu ze strony internetowej Właściciela Publikacji.
 4. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych wpisów przez Użytkowników.
 5. Administrator Serwisu uprawniony jest do prowadzenia działalności reklamowej w Serwisie.

§ 3 Ogóle zasady korzystania z Publikacji umieszczonych w Serwisie

 1. Korzystanie przez Użytkownika z Publikacji umieszczonych w Serwisie jest możliwe wyłącznie po dokonaniu Rejestracji. Dokonanie Rejestracji oznacza akceptację przez Użytkownika aktualnie obowiązującego Regulaminu.
 2. Identyfikacja Użytkownika w Serwisie następuje przez wpisanie przez Użytkownika Loginu i Hasła Dostępu. Użytkownik zobowiązany jest do dochowania należytej staranności w zabezpieczeniu i zachowaniu w poufności Loginu i Hasła Dostępu. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakich doznał Użytkownik w wyniku skorzystania przez osoby nieuprawnione z Loginu lub Hasła Dostępu.
 3. Korzystanie z Publikacji umieszczonych w Serwisie wymaga spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych:
  1. dostępu do sieci Internet;
  2. posiadania konta poczty elektronicznej (e-mail);
 4. Użytkownik może korzystać z Publikacji umieszczonych w Serwisie wyłącznie na własny użytek. Użytkownikowi zabrania się w szczególności: dokonywania prób kopiowania Publikacji lub prób rozpowszechniania Publikacji w całości lub w części, prób ingerowania w treści Publikacji, prób usuwania zabezpieczeń technicznych oraz jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Publikacji.
 5. Administrator Serwisu jest uprawniony do pozbawienia Użytkownika dostępu do Publikacji umieszczonych w Serwisie w przypadku gdy Użytkownik w czasie dokonywania Rejestracji podał dane niezgodne z prawdą, fikcyjne albo dane osoby trzeciej lub korzysta z Publikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu lub Umowy Sprzedaży Dostępu.

§ 4 Ochrona danych osobowych Użytkowników Serwisu

 1. W trakcie Rejestracji, a także przez rozpoczęcie faktycznego korzystania z Serwisu Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora Serwisu jego danych osobowych zgodnie z oświadczeniem złożonym w toku Rejestracji.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator Serwisu, który zapewnia, że dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) oraz w ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

§ 5 Zmiana Regulaminu

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator Serwisu powiadomi Użytkownika z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem, drogą elektroniczną adres e-mail podany przy Rejestracji lub w czasie składania zamówienia.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi informacji o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem dokonanych zmian lub doręczenia jego nowego brzmienia, chyba że późniejszy termin wynika z treści takiej informacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.
 2. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie stosuje się właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Captcha
© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE