proml
Informacje

Odpowiedź Lasów Państwowych na wniosek PIGPD

Dodano: 25.03.2020

16 marca br. Polska Izba Przemysłu Drzewnego zwróciła się do kierownictwa Lasów Państwowych z wnioskiem o ułatwienia w handlu drewnem. Publikujemy odpowiedź leśników do drzewiarzy.

 

 

Pełna treść listu:

 

Warszawa, 19.03.2020r.
Zn. spr.: ZM.802.21.2020

 

Polska Izba Gospodarcza
Przemysłu Drzewnego
ul. Gronowa 22/1301
61-655 Poznań

 

Szanowni Państwo,

 

Dziękuję bardzo za pismo Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego („PIGPD”) datowane na 13. marca 2020r., które wpłynęło do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej jako „PGL LP”).

 

Rozumiemy szczególną sytuację, w jakiej znalazło się wiele polskich przedsiębiorstw w tym również przedstawiciele przemysłu drzewnego i chciałbym zapewnić, że PGL LP dołożą wszelkich starań, by zapewnić Państwu możliwość dalszego funkcjonowania.

 

Należy jednocześnie wskazać, że Rada Ministrów RP pracuje obecnie nad pakietem rozwiązań legislacyjnych, które mają zredukować negatywne skutki ekonomiczne związane z wprowadzeniem na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego i związanymi z tym ograniczeniami. W tym zakresie należy oczekiwać na rozwiązania horyzontalne kierowane do wszystkich sektorów gospodarki w tym również sektora drzewnego. Należy bowiem zapewnić równe traktowanie przedsiębiorców wszystkich branż. PGL LP dostosuje się do rozwiązań ustawowych, które zostaną wypracowane przez Radę Ministrów i przyjęte przez Sejm i Senat.

 

Równolegle należy także pamiętać, że na Lasach Państwowych spoczywają szczególne obowiązki związane z prowadzeniem trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Mamy także szereg zobowiązań związanych z dbaniem o interes (także finansowy) Skarbu Państwa.

 

W naszym przekonaniu, za wcześnie jest na podejmowanie działań kompleksowych, zmieniających ustalone reguły w relacji do całego sektora gospodarki.

 

Jesteśmy gotowi do powrotu do dyskusji, jeżeli tylko okaże się, że będzie ona konieczna w obliczu sytuacji rynkowej.

 

Poniżej odnosimy się w sposób szczegółowy do postulatów PIGPD:

 

Ad. 1.
PGL LP wyraża gotowość do wyrażania zgody na zmiany harmonogramów odbioru drewna. W tym zakresie przedsiębiorcy odczuwający potrzebę takich zmian powinni kontaktować się bezpośrednio z jednostkami PGL LP wykonującymi poszczególne umowy sprzedaży drewna. Mając no uwadze, że rozwój wydarzeń jest trudny do przewidzenia, obecnie PGL LP dopuszczają przesunięcia terminów odbioru drewna w taki sposób aby umowy sprzedaży zostały zrealizowane w całości do końca 2020 roku. Korekty harmonogramów nie powodują obowiązku zaplaty kar umownych, pod warunkiem wykonania skorygowanego harmonogramu.

 

Należy podkreślić, że no razie nie można jeszcze mówić o wystąpieniu w sektorze leśno-drzewnym siły wyższej, o której mowa w §9 umów sprzedaży drewna, które uniemożliwiły wykonanie umów sprzedaży drewna. Umowy sprzedaży drewna mogą być nadal realizowane, po dokonaniu stosownych przesunięć w harmonogramach odbioru drewna.

 

W miarę rozwoju sytuacji będą podejmowane decyzje, co do ewentualnego dopuszczenia przesunięć terminów odbioru drewna na 2021r.

 

Ad. 2.
Na wniosek przedsiębiorcy możliwe jest wprowadzenie w drodze aneksu do umowy sprzedaży drewna 30-dniowego odroczonego terminu płatności liczonego od daty wystawienia faktury - przy zapewnieniu należytego zabezpieczenia finansowego. Przedsiębiorcy zainteresowani takimi zmianami w umowach powinni kontaktować się bezpośrednio z jednostkami PGL LP wykonującymi poszczególne umowy sprzedaży drewna.

 

W przypadku wprowadzenia do umowy 30-dniowego terminu zapłaty, rabat, o którym mowa w §6 ust. 7 i 8 umowy nie będzie niestety należny jako, że jest to rabat za szybką zapłatę należności - tj. zapłatę w terminie do 14 dni. W przypadku wydłużenia płatności powyżej 14 dni stosowanie rabatu nie ma uzasadnienia.

 

Ad. 3.
Nie ma żadnych podstaw do zmiany umówionych cen sortymentów drewna. Wiążące są ceny ukształtowane w wyniku procedur sprzedaży drewna i zawarte w załącznikach do umów sprzedaży drewna i po takich cenach umowy sprzedaży drewna są i będą wykonywane.

 

Aneksy wprowadzające korekty harmonogramów odbioru będą uzgadniane na wniosek przedsiębiorców przez jednostki PGL LP realizujące poszczególne umowy.

 

Ad. 4.
Zasady zabezpieczenia transakcji nie ulegają zmianie. Wydanie drewna jest możliwe wyłącznie zapewnieniu pełnego zabezpieczenia zapłaty należności w terminie wynikającym z aktualnej treści umowy sprzedaży drewna. Aby gwarancje bankowe Iub ubezpieczeniowe realizowały swoją rolę zabezpieczającą, to muszą one zachować ważność tak długo, aby w razie braku płatności przez kupującego w terminie jednostki PGL LP mogły zażądać wypłaty z gwarancji. Inaczej zabezpieczenie nie realizowałoby funkcji ochrony finansowych interesów Skarbu Państwa.

 

Jeżeli zatem przedsiębiorca nie jest w stanie zapewnić stosownego zabezpieczenia zapłaty w odroczonym terminie płatności to wydanie drewna takiemu przedsiębiorcy byłoby niedopuszczalne w świetle zawartej umowy. Przedsiębiorca taki powinien rozważyć uzgodnienie korekty harmonogramu odbioru, tak aby dostosować ilości odbieranego surowca do swoich aktualnych potrzeb surowcowych i możliwości płatniczych.

 

 

Z poważaniem,
Bogusław Piątek
Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Gospodarki Leśnej

 

 

 

Więcej informacji dotyczących wpływu koronawirusa na branżę leśną znajdziesz w serwisie specjalnym - klikając w poniższy link:

KORONAWIRUS W LESIE - SERWIS SPECJALNY

http://firmylesne.pl/lista/informacje/pokaz/koronawirus_w_lesie_-_serwis_specjalny,4341

 

 

 

 

Komentarze (0)
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.

© 2014 firmylesne.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: DIFFERENCE